Tu jesteś: Strona startowa

Regulamin Serwisu GdyniaOrlowo.pl

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.gdyniaorlowo.pl.
2. Nazwa Serwisu, wygląd graficzny, koncepcja, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników oraz Partnerów Biznesowych Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
4. Każdy potencjalny Użytkownik lub Partner Biznesowy z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
5. Korzystając z serwisu Użytkownik lub Partner Biznesowy potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go w pełni a także zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

§ 2. Definicje

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.
2. Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną oraz udostępnioną przez Administratora w sieci Internet.  Umożliwia ona korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Administratora i umożliwieniu ich wprowadzania. Dostępna pod adresem www.GdyniaOrlowo.pl, będącym serwisem informacyjno-użytkowym o tematyce regionalnej.
3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis GdyniaOrlowo.pl.
4. Użytkownik - każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), któremu przepisy prawa przyznają zdolność prawną korzystający z Serwisu, który skutecznie założy Konto Użytkownika w Serwisie, poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto.
5. Gość – osoba niezarejestrowana, odwiedzająca i przeglądająca ogólnie dostępne zasoby bez zakładania konta (rejestracji).
6. Partner Biznesowy - każdy przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), któremu przepisy prawa przyznają zdolność prawną korzystający z Serwisu, który skutecznie założy Konto Partnera Biznesowego w Serwisie, poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto i rozpocząć promocję firmy w Serwisie GdyniaOrlowo.pl.
7. Login - prywatna i rzeczywista nazwa zarejestrowanego Użytkownika lub Partnera Biznesowego w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie rejestracji Konta. Może być on jednocześnie NIK-iem (indywidualna i niepowtarzalna nazwa) Użytkownika/Partnera Biznesowego.
8. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik lub Partner Biznesowy posiada  indywidualny profil z przypisanym zbiorem danych, za pomocą, którego wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisu.
9. Profil - miejsce w Serwisie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku lub Partnerze Biznesowym zawierający zdjęcia, opisy oraz inne dane dobrowolnie dodane lub wpisane.
10. Baza Profili - zbiór danych przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników lub Partnerów Biznesowych do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w sposób uporządkowany przez Administratora za zgodą, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
11. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Profilu Użytkownika lub Partnera Biznesowego, dodanych przez niego materiałów a także wyrażanie opinii na temat firmy, która dodała swoją prezentację do serwisu GdyniaOrlowo.pl, wystawione poprzez innego Użytkownika, Partnera Biznesowego lub osobę korzystającą z usług komentowanej firmy.
Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.
12. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Serwisu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.: usługi informacyjne - udostępnianie serwisów informacyjnych, usługi komunikacji internetowej, usługi udostępnianie stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości i promocji firm oraz usługi wyszukiwania informacji i firm.
13. Bazy danych – zbiory danych oraz innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej metody przez Administratora, dostępnych za pomocą środków elektronicznych, wymagające, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji ich zawartości.
14. Usługi informacyjne – udostępnianie treści poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie (dotyczy wszystkich stron Serwisu).
15. Usługi komunikacji internetowej – umożliwienie komunikowania się pomiędzy Użytkownikami oraz Partnerami Biznesowymi poprzez zapewnienie funkcji odbierania oraz wysyłania danych.
16. Usługi wyszukiwania - umożliwienie Gościom, Użytkownikom oraz Partnerom Biznesowym korzystania z narzędzi wyszukiwania pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie poszukiwanych danych. Usługi wyszukiwania będą realizowane z wykorzystaniem funkcjonalności własnych oraz Partnerów.

17. Społeczność internetowa – grupa stałych i odwiedzających systematycznie Użytkowników oraz Partnerów Biznesowych czyli ludzi zainteresowanych tematyką Serwisu GdyniaOrlowo.pl.

§ 3. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Serwis powstał w celu tworzenia i przekazywania informacji przez Redaktorów, Użytkowników oraz Partnerów Biznesowych, którzy są zaangażowani w upowszechnianie informacji publicznej, dziennikarstwo obywatelskie i budowę społeczeństwa dzielnicowego poprzez wykorzystanie sieci Internet. Korzystanie z Serwisu ma umożliwiać stworzenie społeczności dzielnicy Gdynia Orłowo, która dzięki szybkiej i efektywnej wymianie informacji, będzie  realizowała swoje cele i aspiracje zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników i Partnerów Biznesowych związane z charakterem Serwisu.
2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies" Internet Explorer 8.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).
3. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika lub Partnera Biznesowego po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.
5. Baza profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu. Każdy Użytkownik i Partner Biznesowy ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta.
6. Serwis jest Bazą Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależne utwory.
7. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji i materiałów zawartych w Serwisie oraz danych z Baz Danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów Administratora Serwisu GdyniaOrlowo.pl.
8. Serwis podlega regulacji dotyczących dzieł zbiorowych z prawa autorskiego, ponieważ jest dziełem zbiorowym. Użytkownicy i Partnerzy Biznesowi wprowadzający swoje teksty i materiały do Serwisu wykorzystując sieć Internet nie stają się współtwórcami Baz Danych.
9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu oraz treści obsługiwane przez Partnerów Biznesowych. Nie ponosi również za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
10. Korzystanie ze stron Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika/ Partnera Biznesowego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów na niej dostępnych. Użytkownik i Partner Biznesowy może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych.
11. W Serwisie publikowane się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i inne materiały. Zastosowany w Serwisie układ graficzny prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
12. Serwis a także każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:
- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
- ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

13. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Administrator  uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora, nie ponosi on odpowiedzialności za aktualność, dokładność czy kompletność udostępnianych przez Serwis informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań.

§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o nieodpłatne świadczenie Usług informacyjnych i komunikacyjnych zostaje zawarta w momencie wpisania przez Gościa/Użytkownika/Partnera Biznesowego w oknie przeglądarki internetowej adresu www.gdyniaorlowo.pl lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do Serwisu z dowolnych wyszukiwarek internetowych. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa/Użytkownika/Partnera Biznesowego z Serwisu.

2. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych nieodpłatnych lub odpłatnych usług świadczonych przez Serwis podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, określających warunki korzystania z odpowiednich usług.

§ 5.  Zasady ogólne

1. Gość w ramach Serwisu może przeglądać nieodpłatnie dostępne następujące informacje, bazy danych i narzędzia teleinformatyczne:

- w zakresie informacji ogólnodostępnej możliwość przeglądania stron Serwisu,
- w zakresie swobodnego dostępu komunikacyjnego uczestnictwo bierne poprzez przeglądanie publikowanych treści przez Użytkowników i Partnerów Biznesowych,
- publikowanie komentarzy pod wybraną zawartością informacyjną Serwisu oraz korzystania z linków społecznościowych.

2. Użytkownik w ramach Serwisu może nieodpłatnie:

- publikować zdjęcia, fotoreportaże, poematy, poezję, rysunki  i inne treści oraz materiały zamieszczane samodzielnie przez Użytkowników,
- zamieszczać wpisy na forum GdyniaOrlowo.pl,
- brać udziału w konkursach organizowanych przez Serwis GdyniaOrlowo.pl i jego Partnerów Biznesowych, w zakresie informacji ogólnodostępnej możliwość przeglądania stron Serwisu,
- publikowanie komentarzy pod zawartością informacyjną Serwisu oraz korzystania z linków społecznościowych.

3. Partner Biznesowy w ramach Serwisu może nieodpłatnie:

- publikować zdjęcia, fotoreportaże  i inne treści oraz materiały zamieszczane samodzielnie przez Partnera Biznesowego,
- zamieszczać wpisy na forum GdyniaOrlowo.pl,
- organizować Konkursy przy współpracy z Serwisem GdyniaOrlowo.pl i po wyrażeniu zgody przez Administratora Serwisu publikować je w Serwisie,

- w zakresie informacji ogólnodostępnej posiada możliwość przeglądania stron Serwisu,
- publikować komentarze pod zawartością informacyjną Serwisu oraz korzystać z linków społecznościowych,
- dodawać promocje i nowości do Serwisu GdyniaOrlowo.pl.

1. Poprzez udostępnianie materiałów i informacji za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy/Partnerzy Biznesowi, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Gości, Użytkowników i Partnerów Biznesowych w zakresie ich osobistego użytku. Administrator ma prawo do redagowania, kopiowania oraz udostępniania tych materiałów w różnych kanałach elektronicznych, jak i innych formach prezentacji Serwisu.
2. O innych usługach dodatkowych Goście, Użytkownicy i Partnerzy Biznesowi będą powiadamiani w miarę ich wprowadzania.
3. Administrator ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności:
- zmian wyglądu stron Serwisu,
- zmian funkcji stron Serwisu,
- zmian w zawartości Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego ogłoszenia.
4. Poczta elektroniczna kierowana do Administratora Serwisu może być archiwizowana i w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów dowodowych.
5. Serwis publikuje banery oraz linki do innych stron, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do przedsiębiorców, właścicieli reklam, dostawców treści bądź Partnerów Biznesowych i firm współpracujących. Korzystając z baneru lub linku Gość, Użytkownik lub Partner Biznesowy przechodzi na stronę należącą do innego właściciela/administratora działającego pod swoim imieniem/firmom i na swój rachunek.
6. Użytkownik i Partner Biznesowy ma możliwość edycji lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.
7. Użytkownikowi i Partnerowi Biznesowemu niedozwolone jest :

- używanie wulgarnych słów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność osobistą,
- obrażanie, wyzywanie i szykanowanie innych osób,
- promowania innych stron internetowych, chyba, że Administrator Serwisu uprzednio wyda zgodę
- spamowanie
- umieszczanie materiałów erotycznych i niedozwolonych w jakiejkolwiek formie,
- łamanie ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania i współżycia społecznego,
- wielokrotnego umieszczania tych samych elementów i materiałów
- używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów GdyniaOrlowo.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).

1. Użytkownik i Partner Biznesowy oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do używania i rozpowszechniania materiałów umieszczanych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć, fotoreportaży, rysunków, poematów, poezji, filmów, treści i innych materiałów.
2. Użytkownik i Partner Biznesowy ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z własnego Konta.
3. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika lub Partnera Biznesowego, mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu. Jeżeli natomiast blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu konto Użytkownika lub Partnera Biznesowego może zostać zablokowane na stałe.
4. Administrator Serwisu  może usuwać materiały umieszczone przez Użytkownika lub Partnera Biznesowego niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

§ 6. Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy i Partnerzy Biznesowi mają możliwość prezentowania danych, informacji i innych treści o sobie oraz od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach lub awatarem - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika lub Partnera Biznesowego. Mają oni możliwość korzystania z udostępnianych przez Administratora usług Serwisu oraz mogą zawierać znajomości między sobą.
2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili, Kont Użytkowników/Partnerów Biznesowych i innych) oraz jego usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, nie mniej jednak zakres dostępu dla osób nie będących Użytkownikami/Partnerami Biznesowymi (czyli Gości) może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora Serwisu bez podawania przyczyn.
3. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika lub Partnera Biznesowego.
4. Pełen zakres podstawowych bezpłatnych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla posiadaczy Kont w Serwisie. Odpłatne usługi dodatkowe mają osobny zakres oraz są oddzielnie udostępniane dla każdego Użytkownika/Partnera Biznesowego bez względu na jego status, po wniesieniu wymaganych opłat za te usługi.
5. Dla wszystkich Użytkowników lub Partnerów Biznesowych w Serwisie, zakres dostępu, zakres usług i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu (zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości) może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników/Partnerów Biznesowych dodatkowych warunków.

§ 7. Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy i Partnerzy Biznesowi.
2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna bez względu na wiek lub firma, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie, która zakończy się skutecznym założeniem Konta.
3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika lub Partnera Biznesowego jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
5. Jedna osoba może mieć maksymalnie jedno Konto w Serwisie prywatne oraz jedno konto biznesowe. Administrator może wyrazić zgodę ma założenie kolejnych kont przez Partnera Biznesowego jeżeli posiada on różne rodzaje działalności pod jedną firmą. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora Serwisu.
6. Administrator ma prawo odmówić rejestracji bez podania przyczyny.
7. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
8. Użytkownik lub Partner Biznesowy może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie Konta w Serwisie. Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług dodatkowych. Administrator Serwisu pozwala na odwieszenie Konto w każdym czasie, jednakże musi to nastąpić w okresie nie dłuższym niż do 12 miesięcy od chwili zawieszenia Konta. Po 12-miesięcznym okresie zawieszenia Konta, Konto takie zostanie automatycznie usunięte, bez możliwości jego przywrócenia.
9. Użytkownik  lub Partner Biznesowy może zażądać całkowitego usunięcia swojego Konta, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem Serwisu. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

- zapoznałem się z Regulaminem Serwisu GdyniaOrlowo.pl i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
- dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
- dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym przez Administratora Serwisu, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie GdyniaOrlowo.pl dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie,
- Oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia a także dodawane przeze mnie materiały są mojego autorstwa lub posiadam stosowne zgody od osób trzecich na ich wykorzystanie,
- wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej od Administratora Serwisu oraz jego Partnerów,
- wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
- wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe, były przekazywane podmiotom współpracującym z Serwisem GdyniaOrlowo.pl, w celu wykonywania zakupu produktów za pośrednictwem Serwisu – po wyrażeniu osobnej zgody na zakup przeze mnie.

10. Z Konta prywatnego może korzystać tylko i wyłącznie jeden zarejestrowany Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.

11. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową podaną podczas wypełniania formularza rejestracyjnego oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

12. Użytkownik/Partner biznesowy zobowiązany jest chronić przez innymi osobami możliwości poznania loginu i hasła do Serwisu. Zobowiązany jest również dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić Administratora Serwisu w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich.

13. Informacje przekazywane do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora Serwisu, co oznacza, że Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika lub Partnera Biznesowego, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
14. Udostępniając zdjęcie/film/poezję/poematy/rysunki itp. w Serwisie, Użytkownik oraz Partner Biznesowy oświadcza, iż

- posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby plik/treść  mogły być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach współpracujących z Serwisem, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika/Partnera Biznesowego na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
- w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora Serwisu, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia, wizerunku osobistego osób trzecich, oraz innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika/Partnera Biznesowego zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

15.  Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika/Partnera Biznesowego, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

16.  W przypadku umieszczenia zdjęcia na którym znajduje się więcej osób, Użytkownik lub Partner Biznesowy powinien w odpowiedni sposób wskazać siebie na zdjęciu.

17.  Administrator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować plik/artykuł wstawiony poprzez Użytkownika lub Partnera Biznesowego.

18.  Konto może zostać usunięte lub zablokowane przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

- Użytkownik lub Partner Biznesowy narusza postanowienia Regulaminu,
- Użytkownik lub Partner Biznesowy nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres powyżej 12 miesięcy od ostatniego zalogowania,
- Użytkownik lub Partner Biznesowy nakłania innych Użytkowników lub Partnerów Biznesowym do podawania przez nich w jakikolwiek sposób informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem lub Partnerem Biznesowym oraz przez zamieszczanie danych kontaktowych takich jak komunikatorów internetowych takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nick Skype, nick Tlen, numer telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
- Użytkownik lub Partner Biznesowy rozpowszechnia treści pornograficzne,
- Użytkownik uprawia działalność komercyjną, reklamową, promocyjną nie posiadając konta Partnera Biznesowego,
- Użytkownik lub Partner Biznesowy rozsyła spam i nie zamówioną informację handlową,
- Użytkownik lub Partner Biznesowy działa na szkodę innych Użytkowników, Partnerów Biznesowych, Administratora Serwisu lub innych podmiotów trzecich,
- Użytkownik lub Partner Biznesowy publikuje na łamach Serwisu treści naruszające polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie itp.),
- Użytkownik lub Partner Biznesowy nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora Serwisu w Regulaminie,
- Użytkownik lub Partner Biznesowy w okresie 2 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie usunie przyczyn stanowiących podstawę zablokowania konta lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem,
- Użytkownik lub Partner Biznesowy podejmuje działania, które destabilizują funkcjonowanie Serwisu lub działa na jego szkodę.

§ 8. Zastrzeżenia i zapewnienia

1. Administrator Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
2. Treści umieszczane przez Użytkowników/Partnerów Biznesowych nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora Serwisu bądź innych Użytkowników/Partnerów Biznesowych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników/Partnerów Biznesowych, a także wobec osób trzecich. W szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników/Partnerów Biznesowych lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami/Partnerami Biznesowymi i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie z nim współpracujące. Tym samym Użytkownicy/Partnerzy Biznesowi wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
4. Bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, zabronione jest: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i materiałów z Serwisu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem w części lub w całości, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników/Partnerów Biznesowych.

§ 9. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Administrator nie może w żadnym wypadku być odpowiedzialny za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, kiedy zachowanie Użytkownika/Partnera Biznesowego przyczyniło się do zaistnienia uszkodzenia, na którym Użytkownik/Partner Biznesowy twierdzi, że ucierpiał. W szczególności, Administrator nie będzie odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody zaistniałe w przypadku niewłaściwego zastosowania się Użytkownika/Partnera Biznesowego do warunków korzystania z Serwisu.
2. Administrator Serwisu nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Serwisie.
3. Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności oraz aktualności danych Użytkowników/Partnerów Biznesowych i nie odpowiada za ich prawdziwość.
4. Administrator nie odpowiada za opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych, przesyłanych dokumentów elektronicznych, za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników/Partnerów Biznesowych,  wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub informacje niepochodzące od Administratora Serwisu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika/Partnera Biznesowego.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo, gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby system teleinformatycznego w celu przechowywania danych Użytkownika/Partnera Biznesowego, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Natomiast zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności uniemożliwi dostęp do tych danych. A gdy uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika/Partnera Biznesowego za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
8. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek informacji lub usług reklamowanych na stronach Serwisu z tytułu gwarancji, rękojmi, w związku z tym iż sprzedawcą albo usługodawcą jest dany inny podmiot lub osoba.
9. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych swoich Partnerów. Informacje dotyczące zasad ochrony prywatności Partnerów Biznesowych lub reklamodawców znajdują się na stronie www Partnera lub reklamodawcy. Gość, Użytkownik lub Partner Biznesowy powinien zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności.
10. Administrator Serwisu stale nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich Partnerów Biznesowych i reklamodawców. Zobowiązuje się natomiast do poinformowania Partnera Biznesowego lub reklamodawcy o złożonych skargach lub nieprawidłowościach. W przypadku gdy nie zostaną one rozpatrzone lub wyjaśnione Administrator Serwisu ma prawo zablokować  Partnera Biznesowego lub reklamodawcę na swojej stronie.
11. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach Partnerów Biznesowych i reklamodawców  do których prowadzą linki ze stron Serwisu.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników/Partnerów Biznesowych, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu. Może natomiast interweniować w celu zaprzestania takich działań, również poprzez blokowanie Kont.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników/Partnerów Biznesowych roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub innych plików z osobistym wizerunkiem tych Użytkowników/Partnerów Biznesowych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik/Partner Biznesowy, który opublikował sporne zdjęcie, film, rysunek lub inny plik z wizerunkiem innej osoby.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników/Partnerów Biznesowych.
15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników/Partnerów Biznesowych( Komentarze, opinie, recenzje itd.).
16. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami/Partnerami Biznesowymi zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania plików z Serwisu.
18. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i materiałów przekazywanych przez Użytkowników/Partnerów Biznesowych do Serwisu lub informacji o Użytkownikach/Partnerach Biznesowych (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).
19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników/Partnerów Biznesowych we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami tylko do niego, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

§ 10. Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora Serwisu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane zaraz po dokonaniu zmian, na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w odpowiedniej zakładce Serwisu do tego przystosowanej wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik/Partner Biznesowy powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.  Zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika/Partnera Biznesowego.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik/Partner Biznesowy nie powinien logować się do Serwisu, natomiast niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie akceptacji zmian w Regulaminie, będzie powodowało usunięcie Konta Użytkownika/Partnera Biznesowego.

§ 11. Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika/Partnera Biznesowego w formie mailowej do Administratora Serwisu, wraz z opisem zaistniałej sytuacji.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania i odpowiedzi, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub nieznajomości korzystania z urządzeń oraz oprogramowania komputerowego.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika/Partnera Biznesowego w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
4. Administrator może pozostawić bez rozpoznania i odpowiedzi, składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.
5. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

§ 12. Znaki towarowe i handlowe

1. Prawo do znaku towarowego GdyniaOrlowo.pl przysługuje Administratorowi Serwisu. Znaku tego nie można przetwarzać lub używać do własnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody Administratora.
2. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Serwis wraz z materiałami w nim zawartymi są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.
3. Wszystkie inne nazwy firm, produktów i usług, które pojawiają się na stronach Serwisu, zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych przedsiębiorstw.
4. Znaki towarowe, handlowe, użytkowe, zdobnicze i oznaczenia pochodzenia, a także domeny, które występują na stronach internetowych, podlegają ochronie prawnej. Niedozwolone jest wykorzystywanie bez zgody uprawnionego wspomnianych znaków i oznaczeń, jak również znaków i oznaczeń do nich podobnych oraz uznanych za powszechnie znane.

§ 13. Pliki cookies

1. Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Administrator używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego portalu do potrzeb użytkowników. Niektórzy współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze i dostawcy aplikacji multimedialnych również wykorzystują pliki cookies.

2. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

3. Użytkownik poprzez przeglądanie stron portalu akceptuje pliki cookies na niej zawarte.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji (art. 183 (1) – 183 (15) kp oraz przez Sąd.
2. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Administrator zobowiązuje się do wypełnienia luki lub zmiany nieskutecznych postanowień Regulaminu.
3. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, nie będzie to miało wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.Regulamin dodawania komentarzy >>


Galerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,